ارتقاء حساب کاربری


طرح مالی خلاصه
یک ماهه

990,000 ریال


ایجاد طرح

به ازای هر ماه
پرداخت به صورت ماهانه
شش ماهه

890,000 ریال


ایجاد طرح

به ازای هر ماه
پرداخت به صورت شش ماهه
10 درصد صرفه جویی
یکساله

790,000 ریال


ایجاد طرح

به ازای هر ماه
پرداخت به صورت سالیانه
20 درصد صرفه جویی
طرح مالی جامع
یک ماهه

1,990,000 ریال


ایجاد طرح

به ازای هر ماه
پرداخت به صورت ماهانه
شش ماهه

1,890,000 ریال


ایجاد طرح

به ازای هر ماه
پرداخت به صورت شش ماهه
5 درصد صرفه جویی
یکساله

1,790,000 ریال


ایجاد طرح

به ازای هر ماه
پرداخت به صورت سالیانه
10 درصد صرفه جویی