ارتقاء حساب کاربری


طرح خلاصه
یک ماهه

590,000 ریال


ایجاد طرح

به ازای هر ماه
پرداخت به صورت ماهانه
شش ماهه

490,000 ریال


ایجاد طرح

به ازای هر ماه
پرداخت به صورت شش ماهه
17 درصد صرفه جویی
یکساله

390,000 ریال


ایجاد طرح

به ازای هر ماه
پرداخت به صورت سالیانه
34 درصد صرفه جویی
طرح کامل
یک ماهه

990,000 ریال


ایجاد طرح

به ازای هر ماه
پرداخت به صورت ماهانه
شش ماهه

890,000 ریال


ایجاد طرح

به ازای هر ماه
پرداخت به صورت شش ماهه
10 درصد صرفه جویی
یکساله

790,000 ریال


ایجاد طرح

به ازای هر ماه
پرداخت به صورت سالیانه
20 درصد صرفه جویی